فیلمبرداری و عکاسی از همایش ها

شرکت تامین سرمایه سپهر (بانک صادرات)